Home > Plan Your Trip > Essential Info > Useful Phrases

Useful Phrases

Essential Info

Plan Your Trip

Useful Phrases

index
Reporting a Theft

Accidents

Medical Emergencies

Reporting a Theft

Saifu ga naku narimashita
(My wallet is missing)

Saifu ga nusumaremashita
(My wallet was stolen)

Bakku ga naku narimashita
(My bag is missing)

Bakku ga nusumaremashita
(My bag was stolen)

Passport ga naku narimashita
(My passport is missing)

Passport ga nusumaremashita
(My passport was stolen)

Heya kara naku narimashita
(It is missing from my room)

Kuruma no naka kara naku narimashita
(It was taken out of my car)

Mise ni ita toki naku narimashita
(It was taken when I was in the shop/store/restaurant)

Doko ka ni otoshite shimaimashita
(I seem to have dropped it somewhere)

Keisatsu ni renraku shite kudasai
(Please contact the police)

Hotel ni renraku shite kudasai
(Please contact my hotel)

Embassy ni renraku shite kudasai
(Please contact my Embassy)

~ (hotel name) no ~ (room number) ni tomatte imasu
(I'm staying in room number ~ at ~ hotel)

Top


Accidents

Kotsu jiko ni aimashita
(I was in a traffic accident)

Kuruma o butsukete shimaimashita
(I hit [something] with my car)

Kuruma ni butukeraremashita
(I was hit by a car)

Kuruma ga nusumaremashita
(My car was stolen)

Top


Medical Emergencies

Kibun ga warui desu
(I don't feel well)

Atama ga itai desu
(I have a headache)

Netsu ga arimasu
(I have a fever)

Onaka ga itai desu
(I have a stomachache)

Kokyuu ga kurushii desu
(I'm having trouble breathing)

Mune ga itai desu
(I'm having chest pains)

Ha ga itai desu
(I have a toothache)

Geri/outo ga hidoi desu
(I have diarrhea/vomiting)

Nodo ga itai desu
(I have a sore throat)

Me ga itai desu
(My eyes hurt)

Kouketsuatsu desu
(I have high blood pressure)

Zensoku desu
(I have asthma)

Isha ni mite moraitai desu
(I'd like to see a doctor)

Byoin ni ikitai desu
(I'd like to go to the hospital)

Kusuri wa ~ (name of medicine) o nonde imasu
(I take [name of medicine])

~ (name of food, medicine) ni arerugii ga arimasu
(I'm allergic to [name of food, medicine])

Kinou kara desu
(since yesterday)

Ototoi kara desu
(since the day before yesterday)

Shinzo
(heart)

Atama
(head)

Me
(eyes)

Nodo
(throat)

Mimi
(ears)

Onaka
(stomach)

Te
(hand)

Ude
(arm)

Ashi
(leg/feet)

Kubi
(neck)

Mune
(chest)

Hana
(nose)

Zutsuu
(headache)

Zensoku
(asthma)

Kafunshou
(hay fever)

Kaze
(a cold)

Shoku chuudoku
(food poisoning)

Top