JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ภูมิภาคชิโกกุ จูโคะคุ

chugoku

ฮิโรชิม่า


25° 77° / 12° 54°
--%

โคจิ


25° 77° / 13° 55°
--%

โอะกะยะมะ


27° 81° / 10° 50°
--%

ยะมะงุจิ


28° 82° / 46°
--%

มะสึยะมะ


25° 77° / 12° 54°
--%

มะสึเอะ


24° 75° / 10° 50°
--%

ทะกะมะสึ


27° 81° / 12° 54°
--%

ทตโตะริ


23° 73° / 48°
--%

โทะคุชิมะ


25° 77° / 13° 55°
--%

ย้อนกลับไปแผนที่ทั้งประเทศ

[คำนำ] อุณหภูมิสูงสุด / อุณหภูมิต่ำสุด / อัตราการเกิดฝนตก

  20 เมษายน (วันศุกร์) 21 เมษายน (วันเสาร์)
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก   อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
โอะกะยะมะ (โอะกะยะมะ) 27° 81° 10° 50° --% 29° 84° 12° 53° 10%
สึยะมะ (โอะกะยะมะ) 27° 81° 46° --% 27° 80° 10° 50° 10%
ฮิโรชิม่า (ฮิโรชิม่า) 25° 77° 12° 54° --% 27° 80° 14° 57° 10%
โชะบะระ (ฮิโรชิม่า) 29° 84° 45° --% 28° 82° 46° 10%
มะสึเอะ (ชิมะเนะ) 24° 75° 10° 50° --% 27° 80° 12° 53° 10%
ฮะมะดะ (ชิมะเนะ) 21° 70° 10° 50° --% 25° 77° 12° 53° 10%
ไซโง (ชิมะเนะ) 21° 70° 48° --% 20° 68° 48° 10%
ทตโตะริ (ทตโตะริ) 23° 73° 48° --% 29° 84° 11° 51° 10%
โยะนะโกะ (ทตโตะริ) 23° 73° 11° 52° --% 26° 78° 13° 55° 10%
โทะคุชิมะ (โทะกุชิมะ) 25° 77° 13° 55° --% 26° 78° 13° 55° 0%
ฮิวะซะ (โทะกุชิมะ) 25° 77° 11° 52° --% 24° 75° 12° 53° 0%
ทะกะมะสึ (คะงะวะ) 27° 81° 12° 54° --% 29° 84° 13° 55° 0%
มะสึยะมะ (เอะฮิเมะ) 25° 77° 12° 54° --% 28° 82° 14° 57° 0%
นีฮะมะ (เอะฮิเมะ) 25° 77° 10° 50° --% 25° 77° 12° 53° 0%
อุวะจิมะ (เอะฮิเมะ) 25° 77° 11° 52° --% 26° 78° 12° 53° 0%
โคจิ (โคจิ) 25° 77° 13° 55° --% 27° 80° 13° 55° 0%
มุโระโตะ (โคจิ) 21° 70° 15° 59° --% 21° 69° 12° 53° 0%
ชิมิซุ (โคจิ) 24° 75° 16° 61° --% 21° 69° 15° 59° 0%
ชิโมะโนะเซะกิ (ยะมะงุจิ) 21° 70° 13° 55° --% 24° 75° 12° 53° 0%
ยะมะงุจิ (ยะมะงุจิ) 28° 82° 46° --% 27° 80° 11° 51° 0%
ยะไน (ยะมะงุจิ) 25° 77° 46° --% 22° 71° 10° 50° 0%
ฮะงิ (ยะมะงุจิ) 21° 70° 46° --% 26° 78° 12° 53° 0%