JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  23 11 월 (토요일) 24 11 월 (일요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 22° 72° 10° 50° --% 21° 69° 14° 57° 60%
다카야마 (기후) 18° 64° 41° --% 22° 71° 46° 60%