JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  13 8 월 (목요일) 14 8 월 (금요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 38° 100° 26° 78° --% 38° 100° 26° 78° 20%
다카야마 (기후) 35° 95° 21° 69° --% 35° 95° 21° 69° 20%