JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  28 10 월 (수요일) 29 10 월 (목요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 22° 71° 11° 51° --% 22° 71° 11° 51° 20%
다카야마 (기후) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 20%