JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  22 2 월 (토요일) 23 2 월 (일요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 11° 52° 45° --% 12° 53° 41° 30%
다카야마 (기후) 10° 50° 36° --% 44° 33° 50%