JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  25 9 월 (금요일) 26 9 월 (토요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 40%
다카야마 (기후) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 40%