JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

구마모토

  13 12 월 (금요일) 14 12 월 (토요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
구마모토 (구마모토) 14° 57° 36° --% 18° 64° 41° 10%
아소오토히메 (구마모토) 12° 54° -4° 25° --% 13° 55° -1° 31° 10%
우시부카 (구마모토) 15° 59° 45° --% 17° 62° 10° 50° 10%
히토요시 (구마모토) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 10%