JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  28 5 월 (목요일) 29 5 월 (금요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 29° 84° 14° 57° --% 29° 84° 14° 57° 10%
다카야마 (기후) 25° 77° 46° --% 25° 77° 46° 10%