JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

구마모토

  04 8 월 (화요일) 05 8 월 (수요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
구마모토 (구마모토) 36° 96° 25° 77° --% 36° 96° 25° 77° 10%
아소오토히메 (구마모토) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 10%
우시부카 (구마모토) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
히토요시 (구마모토) 35° 95° 23° 73° --% 35° 95° 23° 73° 10%