JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

나가사키

  19 10 월 (토요일) 20 10 월 (일요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
나가사키 (나가사키) 24° 75° 19° 66° --% 26° 78° 18° 64° 10%
사세보 (나가사키) 24° 75° 21° 70° --% 25° 77° 18° 64° 10%
이즈하라 (나가사키) 23° 73° 18° 64° --% 22° 71° 17° 62° 10%
후쿠에 (나가사키) 24° 75° 20° 68° --% 24° 75° 17° 62° 10%