JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  16 12 월 (월요일) 17 12 월 (화요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 80%
다카야마 (기후) 13° 55° 33° --% 13° 55° 33° 80%