JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  19 10 월 (토요일) 20 10 월 (일요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 24° 75° 17° 63° --% 27° 80° 16° 60° 20%
다카야마 (기후) 21° 70° 15° 59° --% 21° 69° 12° 53° 20%