JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  01 10 월 (목요일) 02 10 월 (금요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 28° 82° 17° 62° --% 28° 82° 17° 62° 30%
다카야마 (기후) 26° 78° 12° 53° --% 26° 78° 12° 53° 30%