JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  15 8 월 (토요일) 16 8 월 (일요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 38° 100° 27° 80° --% 38° 100° 27° 80° 20%
다카야마 (기후) 32° 89° 20° 68° --% 32° 89° 20° 68° 20%