JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

기후

  20 1 월 (월요일) 21 1 월 (화요일)
    최고기온 최저기온 강수확률   최고기온 최저기온 강수확률
기후 (기후) 12° 54° 36° --% 11° 51° 39° 20%
다카야마 (기후) 43° -1° 30° --% 39° -4° 25° 40%