JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


11° 52° / 41°
--%

Yokohama


11° 52° / 43°
--%

Chiba


12° 54° / 41°
--%

Utsunomiya


14° 57° / 33°
--%

Mito


11° 52° / 34°
--%

Maebashi


12° 54° / 36°
--%

Saitama


12° 54° / 39°
--%

Oshima


13° 55° / 46°
--%

Chichi-jima


24° 75° / 22° 72°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  13 Dec. (Friday) 14 Dec. (Saturday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 11° 52° 34° --% 15° 59° 33° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 11° 52° 36° --% 15° 59° 33° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 14° 57° 33° --% 14° 57° 33° 10%
Otawara (Tochigi) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 10%
Maebashi (Gunma) 12° 54° 36° --% 14° 57° 37° 10%
Minakami (Gunma) 48° 32° --% 48° 32° 40%
Saitama (Saitama) 12° 54° 39° --% 16° 60° 33° 10%
Kumagaya (Saitama) 12° 54° 39° --% 15° 59° 35° 10%
Chichibu (Saitama) 15° 59° -2° 29° --% 15° 59° -2° 29° 10%
Tokyo (Tokyo) 11° 52° 41° --% 16° 60° 41° 10%
Oshima (Tokyo) 13° 55° 46° --% 17° 62° 48° 20%
Hachijo-jima (Tokyo) 17° 63° 12° 54° --% 18° 64° 13° 55° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 24° 75° 22° 72° --% 25° 77° 22° 71° 30%
Chiba (Chiba) 12° 54° 41° --% 16° 60° 41° 20%
Choshi (Chiba) 12° 54° 45° --% 17° 62° 46° 20%
Tateyama (Chiba) 13° 55° 41° --% 17° 62° 39° 20%
Yokohama (Kanagawa) 11° 52° 43° --% 17° 62° 42° 10%
Odawara (Kanagawa) 11° 52° 39° --% 16° 60° 39° 10%