JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


19° 66° / 46°
30%

Yokohama


18° 64° / 48°
30%

Chiba


18° 64° / 42°
30%

Utsunomiya


18° 64° / 39°
30%

Mito


17° 62° / 39°
30%

Maebashi


18° 64° / 42°
30%

Saitama


17° 62° / 41°
30%

Oshima


17° 62° / 10° 50°
30%

Chichi-jima


22° 71° / 18° 64°
20%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  09 Apr. (Thursday) 10 Apr. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 17° 63° 45° --% 16° 60° 41° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 18° 64° 45° --% 15° 59° 42° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 18° 64° 45° --% 16° 60° 41° 30%
Otawara (Tochigi) 16° 61° 41° --% 13° 55° 41° 30%
Maebashi (Gunma) 18° 64° 46° --% 16° 60° 42° 30%
Minakami (Gunma) 11° 52° 36° --% 44° 33° 40%
Saitama (Saitama) 18° 64° 48° --% 16° 60° 46° 30%
Kumagaya (Saitama) 18° 64° 48° --% 17° 62° 44° 30%
Chichibu (Saitama) 17° 63° 37° --% 15° 59° 37° 30%
Tokyo (Tokyo) 18° 64° 10° 50° --% 18° 64° 46° 30%
Oshima (Tokyo) 18° 64° 11° 52° --% 15° 59° 48° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 18° 64° 13° 55° --% 18° 64° 11° 51° 40%
Chichi-jima (Tokyo) 22° 72° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 60%
Chiba (Chiba) 18° 64° 11° 52° --% 16° 60° 48° 30%
Choshi (Chiba) 15° 59° 10° 50° --% 14° 57° 48° 30%
Tateyama (Chiba) 19° 66° 48° --% 17° 62° 44° 30%
Yokohama (Kanagawa) 18° 64° 11° 52° --% 17° 62° 48° 30%
Odawara (Kanagawa) 17° 63° 46° --% 17° 62° 44° 30%