JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


17° 62° / 42°
30%

Yokohama


16° 60° / 44°
30%

Chiba


16° 60° / 42°
40%

Utsunomiya


15° 59° / 37°
10%

Mito


16° 60° / 39°
30%

Maebashi


16° 60° / 39°
10%

Saitama


15° 59° / 37°
20%

Oshima


18° 64° / 10° 50°
40%

Chichi-jima


25° 77° / 22° 71°
50%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  03 Dec. (Thursday) 04 Dec. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 12° 53° 42° --% 12° 53° 42° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 12° 53° 41° --% 12° 53° 41° 10%
Otawara (Tochigi) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 10%
Maebashi (Gunma) 12° 53° 42° --% 12° 53° 42° 10%
Minakami (Gunma) 46° 35° --% 46° 35° 30%
Saitama (Saitama) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 10%
Kumagaya (Saitama) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 10%
Chichibu (Saitama) 13° 55° 33° --% 13° 55° 33° 10%
Tokyo (Tokyo) 13° 55° 46° --% 13° 55° 46° 10%
Oshima (Tokyo) 15° 59° 11° 51° --% 15° 59° 11° 51° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 19° 66° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 40%
Chichi-jima (Tokyo) 25° 77° 22° 71° --% 25° 77° 22° 71° 60%
Chiba (Chiba) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 20%
Choshi (Chiba) 13° 55° 11° 51° --% 13° 55° 11° 51° 20%
Tateyama (Chiba) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 20%
Yokohama (Kanagawa) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 20%
Odawara (Kanagawa) 12° 53° 44° --% 12° 53° 44° 20%