JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  30 一月 (星期四) 31 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 41° 36° --% 37° 35° 70%
陆奥 (青森) 39° 36° --% 39° 32° 70%
八户 (青森) 43° 37° --% 39° -1° 31° 70%