JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 37° -3° 27° --% 37° -3° 27° 10%
陆奥 (青森) 37° -4° 25° --% 37° -4° 25° 10%
八户 (青森) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 10%