JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

静冈

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
静冈 (静冈) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 30%
网代 (静冈) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%
三岛 (静冈) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 30%
滨松 (静冈) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 30%