JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 39° -4° 25° --% 39° -4° 25° 30%
陆奥 (青森) 39° -5° 23° --% 39° -5° 23° 30%
八户 (青森) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%