JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 40%
敦贺 (福井) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 40%