JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 46° 32° --% 46° 32° 20%
长冈 (新潟) 44° -2° 29° --% 44° -2° 29° 20%
高田 (新潟) 44° -2° 29° --% 44° -2° 29° 20%
相川 (新潟) 46° 32° --% 46° 32° 20%