JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

静冈

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
静冈 (静冈) 27° 80° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 10%
网代 (静冈) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 10%
三岛 (静冈) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 10%
滨松 (静冈) 28° 82° 19° 66° --% 28° 82° 19° 66° 10%