JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  19 九月 (星期六) 20 九月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 40%
敦贺 (福井) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 40%