JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


48° / -1° 31°
20%

青森


39° / -4° 25°
30%

盛冈


42° / -7° 20°
20%

秋田


42° / -4° 25°
30%

山形


44° / -5° 23°
20%

福岛


12° 53° / 32°
20%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 39° -4° 25° --% 39° -4° 25° 30%
陆奥 (青森) 39° -5° 23° --% 39° -5° 23° 30%
八户 (青森) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%
秋田 (秋田) 42° -4° 25° --% 42° -4° 25° 30%
横手 (秋田) 37° -6° 22° --% 37° -6° 22° 30%
盛冈 (岩手) 42° -7° 20° --% 42° -7° 20° 20%
宫古 (岩手) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 20%
大船渡 (岩手) 46° -2° 29° --% 46° -2° 29° 20%
仙台 (宫城) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 20%
白石 (宫城) 10° 50° -3° 27° --% 10° 50° -3° 27° 20%
山形 (山形) 44° -5° 23° --% 44° -5° 23° 20%
米泽 (山形) 41° -8° 18° --% 41° -8° 18° 20%
酒田 (山形) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%
新庄 (山形) 39° -8° 18° --% 39° -8° 18° 20%
福岛 (福岛) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 20%
小名浜 (福岛) 11° 51° -2° 29° --% 11° 51° -2° 29° 20%
会津若松 (福岛) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%