JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


13° 55° / 36°
--%

青森


43° / 34°
--%

盛冈


39° / -1° 30°
--%

秋田


46° / 37°
--%

山形


11° 52° / -1° 30°
--%

福岛


46° / 32°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 43° 34° --% 37° -2° 29° 50%
陆奥 (青森) 43° 34° --% 37° -2° 29° 50%
八户 (青森) 48° 34° --% 39° -3° 27° 30%
秋田 (秋田) 46° 37° --% 37° -1° 31° 50%
横手 (秋田) 41° 34° --% 35° -2° 29° 50%
盛冈 (岩手) 39° -1° 30° --% 39° -3° 27° 30%
宫古 (岩手) 44° 32° --% 44° 32° 10%
大船渡 (岩手) 12° 54° 34° --% 42° 33° 10%
仙台 (宫城) 13° 55° 36° --% 46° 33° 10%
白石 (宫城) 13° 55° -2° 28° --% 44° -2° 29° 30%
山形 (山形) 11° 52° -1° 30° --% 42° -1° 31° 50%
米泽 (山形) 10° 50° -3° 27° --% 41° 32° 50%
酒田 (山形) 10° 50° 37° --% 41° 33° 50%
新庄 (山形) 43° -2° 28° --% 37° -3° 27° 50%
福岛 (福岛) 46° 32° --% 46° 32° 10%
小名浜 (福岛) 15° 59° 37° --% 11° 51° 39° 10%
会津若松 (福岛) 48° -2° 28° --% 42° -1° 31° 50%

今日 (日本时间)

14 十二月

温度单位设置:

旅游景点: