JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


10° 50° / -2° 29°
--%

青森


41° / -2° 29°
--%

盛冈


42° / -5° 23°
--%

秋田


42° / -3° 27°
--%

山形


44° / -6° 22°
--%

福岛


11° 51° / -3° 27°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 50%
陆奥 (青森) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 50%
八户 (青森) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 40%
秋田 (秋田) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 50%
横手 (秋田) 41° -5° 23° --% 41° -5° 23° 50%
盛冈 (岩手) 42° -5° 23° --% 42° -5° 23° 40%
宫古 (岩手) 46° -3° 27° --% 46° -3° 27° 30%
大船渡 (岩手) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 30%
仙台 (宫城) 10° 50° -2° 29° --% 10° 50° -2° 29° 30%
白石 (宫城) 48° -4° 25° --% 48° -4° 25° 40%
山形 (山形) 44° -6° 22° --% 44° -6° 22° 50%
米泽 (山形) 44° -11° 13° --% 44° -11° 13° 50%
酒田 (山形) 44° 33° --% 44° 33° 50%
新庄 (山形) 41° -9° 16° --% 41° -9° 16° 50%
福岛 (福岛) 11° 51° -3° 27° --% 11° 51° -3° 27° 30%
小名浜 (福岛) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 30%
会津若松 (福岛) 44° -6° 22° --% 44° -6° 22° 50%