JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

静冈

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
静冈 (静冈) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 20%
网代 (静冈) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 20%
三岛 (静冈) 20° 68° 46° --% 20° 68° 46° 20%
滨松 (静冈) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 20%