JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

静冈

  18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
静冈 (静冈) 48° 35° --% 48° 35° 10%
网代 (静冈) 48° 37° --% 48° 37° 10%
三岛 (静冈) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 10%
滨松 (静冈) 42° 32° --% 42° 32° 10%