JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 44° 35° --% 44° 35° 40%
长冈 (新潟) 44° 32° --% 44° 32° 40%
高田 (新潟) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 40%
相川 (新潟) 44° 33° --% 44° 33° 40%