JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

箱根 - 小田原  (神奈川)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
18° 64° 18° 64°
44° 44°
--% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
01 十一月 (星期天) 多云间晴 19° 66° 42° 30%
02 十一月 (星期一) 多云 21° 69° 12° 53° 40%
03 十一月 (星期二) 多云间晴 22° 71° 13° 55° 30%
04 十一月 (星期三) 晴间多云 19° 66° 10° 50° 20%
05 十一月 (星期四) 晴转阴 18° 64° 14° 57° 30%
06 十一月 (星期五) 晴,有零星阵雨 22° 71° 16° 60° 40%
07 十一月 (星期六) 晴,有零星阵雨 23° 73° 18° 64° 40%

月平均气象数据 (小田原 - ****)

箱根 - 小田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.5° 50.9° 10.8° 51.4° 13.4° 56.1° 18.5° 65.3° 22.3° 72.1° 24.7° 76.5° 28.4° 83.1° 30.0° 86° 26.7° 80.1° 21.8° 71.2° 17.2° 63° 13.1° 55.6°
最低气温 0.6° 33.1° 1.0° 33.8° 4.1° 39.4° 9.1° 48.4° 13.6° 56.5° 17.6° 63.7° 21.6° 70.9° 22.7° 72.9° 19.4° 66.9° 13.6° 56.5° 8.1° 46.6° 3.1° 37.6°
降水量 80mm 95mm 188mm 190mm 185mm 244mm 198mm 204mm 247mm 206mm 123mm 60mm

临近城市