JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

高尾山 - 东京  (东京)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
19° 66° 19° 66°
48° 48°
--% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
01 十一月 (星期天) 多云间晴 21° 69° 48° 30%
02 十一月 (星期一) 多云 22° 71° 12° 53° 40%
03 十一月 (星期二) 多云间晴 23° 73° 13° 55° 30%
04 十一月 (星期三) 晴间多云 20° 68° 10° 50° 20%
05 十一月 (星期四) 晴间多云 20° 68° 10° 50° 30%
06 十一月 (星期五) 晴,有零星阵雨 20° 68° 12° 53° 40%
07 十一月 (星期六) 晴,有零星阵雨 22° 71° 15° 59° 40%

月平均气象数据 (东京 - ****)

高尾山 - 东京

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.6° 49.3° 10.4° 50.7° 13.6° 56.5° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 25.5° 77.9° 29.2° 84.6° 30.8° 87.4° 26.9° 80.4° 21.5° 70.7° 16.3° 61.3° 11.9° 53.4°
最低气温 0.9° 33.6° 1.7° 35.1° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 21.8° 71.2° 23.0° 73.4° 19.7° 67.5° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.5° 38.3°
降水量 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

临近城市