JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

日光 - 大田原  (栃木)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
26° 78° 26° 78°
13° 55° 13° 55°
--% 多云间晴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 九月 (星期三) 多云间晴 24° 75° 16° 60° 30%
24 九月 (星期四) 阴,有零星阵雨 20° 68° 16° 60° 60%
25 九月 (星期五) 阴,有小阵雨 23° 73° 16° 60° 70%
26 九月 (星期六) 阴,有零星阵雨 26° 78° 19° 66° 50%
27 九月 (星期天) 多云间晴 23° 73° 17° 62° 30%
28 九月 (星期一) 晴间多云 24° 75° 16° 60° 30%
29 九月 (星期二) 晴,有零星阵雨 20° 68° 15° 59° 40%

月平均气象数据 (大田原 - ****)

日光 - 大田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
最低气温 -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
降水量 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

临近城市