JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

松岛 - 仙台  (宫城)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
37° 37°
-4° 25° -4° 25°
多云间晴 --% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴间多云 35° -5° 23° 20%
21 一月 (星期四) 多云间晴 46° -3° 27° 30%
22 一月 (星期五) 多云间晴 42° -1° 31° 30%
23 一月 (星期六) 晴间多云 41° -2° 29° 20%
24 一月 (星期天) 晴,有零星阵雨或阵雪 42° 37° 40%
25 一月 (星期一) 晴间多云 41° 33° 30%
26 一月 (星期二) 晴间多云 48° 32° 30%

月平均气象数据 (仙台 - ****)

松岛 - 仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低气温 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降水量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

临近城市