JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

平泉 - 盛冈  (岩手)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
-3° 27° -3° 27°
-8° 18° -8° 18°
阴转雪 --% 阴,有小雪 70%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴间多云 -1° 31° -10° 14° 20%
21 一月 (星期四) 多云间晴 39° -5° 23° 30%
22 一月 (星期五) 多云 35° -5° 23° 40%
23 一月 (星期六) 晴间多云 35° -7° 20° 20%
24 一月 (星期天) 晴间多云 37° -3° 27° 30%
25 一月 (星期一) 晴间多云 39° -5° 23° 30%
26 一月 (星期二) 晴间多云 41° -4° 25° 30%

月平均气象数据 (盛冈 - ****)

平泉 - 盛冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
最低气温 -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
降水量 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

临近城市