JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

平泉 - 盛冈  (岩手)

20 八月 (星期一) 21 八月 (星期二)
29° 84° 30° 86°
15° 59° 18° 64°
晴转阴 --% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
22 八月 (星期三) 多云 31° 87° 22° 71° 40%
23 八月 (星期四) 多云 31° 87° 22° 71° 40%
24 八月 (星期五) 阴,有零星阵雨 29° 84° 23° 73° 50%
25 八月 (星期六) 多云 27° 80° 22° 71° 40%
26 八月 (星期天) 多云间晴 29° 84° 21° 69° 40%
27 八月 (星期一) 晴,有零星阵雨 28° 82° 19° 66° 40%
28 八月 (星期二) 晴,有零星阵雨 27° 80° 22° 71° 40%

月平均气象数据 (盛冈 - ****)

平泉 - 盛冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
最低气温 -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
降水量 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

临近城市