JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

平泉 - 盛冈  (岩手)

24 十月 (星期三) 25 十月 (星期四)
15° 59° 19° 66°
11° 52° 46°
雨转阴 --% 0%
    最高气温 最低气温 降水概率
26 十月 (星期五) 晴间多云 18° 64° 39° 0%
27 十月 (星期六) 阴,有零星阵雨 16° 60° 10° 50° 70%
28 十月 (星期天) 多云间晴 15° 59° 48° 30%
29 十月 (星期一) 多云间晴 15° 59° 46° 40%
30 十月 (星期二) 阴,有零星阵雨 14° 57° 44° 70%
31 十月 (星期三) 阴,有小阵雨 14° 57° 10° 50° 50%
01 十一月 (星期四) 晴间多云 13° 55° 44° 30%

月平均气象数据 (盛冈 - ****)

平泉 - 盛冈

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
最低气温 -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
降水量 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

临近城市