JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

知床 - 网走  (北海道)

09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
34° 35°
-1° 30° -2° 29°
阵雪 --% 阴,有零星阵雪 50%
    最高气温 最低气温 降水概率
11 四月 (星期六) 多云 35° -1° 31° 30%
12 四月 (星期天) 多云间晴 42° -2° 29° 20%
13 四月 (星期一) 多云间晴 42° -2° 29° 20%
14 四月 (星期二) 多云 41° -1° 31° 30%
15 四月 (星期三) 多云间晴 42° -1° 31° 30%
16 四月 (星期四) 晴,有零星阵雪 42° -1° 31° 40%
17 四月 (星期五) 晴,有零星阵雪 39° -3° 27° 40%

月平均气象数据 (网走 - ****)

知床 - 网走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低气温 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降水量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

临近城市