JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

天桥立 - 舞鹤  (京都)

30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
18° 64° 18° 64°
48° 48°
--% 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
01 十一月 (星期天) 晴转阴 20° 68° 48° 10%
02 十一月 (星期一) 阴,有小阵雨 19° 66° 12° 53° 80%
03 十一月 (星期二) 多云 17° 62° 48° 30%
04 十一月 (星期三) 多云 16° 60° 46° 30%
05 十一月 (星期四) 晴间多云 19° 66° 48° 30%
06 十一月 (星期五) 晴,有零星阵雨 22° 71° 10° 50° 40%
07 十一月 (星期六) 晴,有零星阵雨 22° 71° 16° 60° 40%

月平均气象数据 (舞鹤 - ****)

天桥立 - 舞鹤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低气温 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降水量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

临近城市