JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

天桥立 - 舞鹤  (京都)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
35° 35°
-2° 29° -2° 29°
阴转雪或雨 --% 阴,有小雪 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴间多云 42° -2° 29° 10%
21 一月 (星期四) 多云间晴 10° 50° -2° 29° 20%
22 一月 (星期五) 多云 48° 37° 30%
23 一月 (星期六) 多云 10° 50° 35° 40%
24 一月 (星期天) 阴,有小阵雨 10° 50° 46° 50%
25 一月 (星期一) 晴,有零星阵雨 12° 53° 41° 40%
26 一月 (星期二) 晴,有零星阵雨 15° 59° 39° 40%

月平均气象数据 (舞鹤 - ****)

天桥立 - 舞鹤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低气温 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降水量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

临近城市