JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

天桥立 - 舞鹤  (京都)

20 三月 (星期三) 21 三月 (星期四)
19° 66° 18° 64°
39° 10° 50°
--% 阴转雨 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
22 三月 (星期五) 多云 14° 57° 41° 40%
23 三月 (星期六) 多云 10° 50° 37° 40%
24 三月 (星期天) 晴间多云 13° 55° 35° 20%
25 三月 (星期一) 多云间晴 13° 55° 37° 30%
26 三月 (星期二) 晴间多云 16° 60° 44° 30%
27 三月 (星期三) 晴间多云 17° 62° 46° 30%
28 三月 (星期四) 阴,有小阵雨 13° 55° 42° 50%

月平均气象数据 (舞鹤 - ****)

天桥立 - 舞鹤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低气温 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降水量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

临近城市