JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

白川乡 - 高山  (岐阜)

18 一月 (星期一) 19 一月 (星期二)
-1° 31° -1° 31°
-12° 11° -12° 11°
--% 阴,有小雪 60%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 一月 (星期三) 晴间多云 35° -12° 11° 20%
21 一月 (星期四) 多云间晴 46° -10° 14° 20%
22 一月 (星期五) 多云间晴 42° -2° 29° 30%
23 一月 (星期六) 多云间晴 44° -3° 27° 30%
24 一月 (星期天) 阴,有小阵雨或小雪 41° 33° 50%
25 一月 (星期一) 阴,有零星阵雪 11° 51° 32° 50%
26 一月 (星期二) 晴间多云 48° -2° 29° 30%

月平均气象数据 (高山 - ****)

白川乡 - 高山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 3.0° 37.4° 4.2° 39.6° 9.1° 48.4° 16.9° 62.4° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 29.0° 84.2° 30.7° 87.3° 25.6° 78.1° 19.2° 66.6° 12.7° 54.9° 6.2° 43.2°
最低气温 -5.1° 22.8° -5.2° 22.6° -2.0° 28.4° 3.2° 37.8° 9.0° 48.2° 14.6° 58.3° 18.9° 66° 19.7° 67.5° 15.7° 60.3° 8.5° 47.3° 2.4° 36.3° -2.1° 28.2°
降水量 97mm 99mm 123mm 119mm 137mm 172mm 231mm 165mm 236mm 134mm 99mm 88mm

临近城市