JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富士山 - 河口湖  (山梨)

07 四月 (星期二) 08 四月 (星期三)
18° 64° 18° 64°
33° 33°
晴间多云 --% 多云间晴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
09 四月 (星期四) 晴间多云 14° 57° 33° 20%
10 四月 (星期五) 多云间晴 12° 53° 37° 30%
11 四月 (星期六) 多云间晴 13° 55° 37° 30%
12 四月 (星期天) 多云 12° 53° 37° 40%
13 四月 (星期一) 多云 11° 51° 35° 40%
14 四月 (星期二) 晴间多云 13° 55° 35° 30%
15 四月 (星期三) 晴间多云 16° 60° 33° 30%

月平均气象数据 (河口湖 - ****)

富士山 - 河口湖

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
最低气温 -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
降水量 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

临近城市