JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

与那国岛  (冲绳)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
30° 86° 30° 86°
25° 77° 25° 77°
--% 晴间多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
03 十月 (星期六) 晴间多云 30° 86° 25° 77° 30%
04 十月 (星期天) 晴间多云 31° 87° 26° 78° 30%
05 十月 (星期一) 多云 31° 87° 25° 77° 40%
06 十月 (星期二) 多云 30° 86° 25° 77° 40%
07 十月 (星期三) 多云 30° 86° 24° 75° 40%
08 十月 (星期四) 晴间多云 27° 80° 27° 80° 30%
09 十月 (星期五) 晴,有零星阵雨 28° 82° 27° 80° 40%

月平均气象数据 (与那国岛 - ****)

与那国岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 20.5° 68.9° 21.0° 69.8° 22.8° 73° 25.2° 77.4° 27.7° 81.9° 29.8° 85.6° 31.4° 88.5° 31.2° 88.2° 29.8° 85.6° 27.6° 81.7° 24.9° 76.8° 21.9° 71.4°
最低气温 16.4° 61.5° 16.8° 62.2° 18.3° 64.9° 20.8° 69.4° 23.2° 73.8° 25.6° 78.1° 26.6° 79.9° 26.2° 79.2° 25.1° 77.2° 23.5° 74.3° 20.9° 69.6° 17.9° 64.2°
降水量 199mm 158mm 152mm 173mm 207mm 164mm 139mm 213mm 293mm 228mm 248mm 180mm

临近城市