JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石垣岛  (冲绳)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
33° 91° 33° 91°
29° 84° 29° 84°
--% 多云间晴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
06 八月 (星期四) 晴间多云 33° 91° 29° 84° 10%
07 八月 (星期五) 晴间多云 33° 91° 29° 84° 10%
08 八月 (星期六) 晴间多云 33° 91° 29° 84° 10%
09 八月 (星期天) 晴间多云 33° 91° 29° 84° 20%
10 八月 (星期一) 晴间多云 33° 91° 29° 84° 30%
11 八月 (星期二) 阴,有零星阵雨 29° 84° 27° 80° 50%
12 八月 (星期三) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 30%

月平均气象数据 (石垣岛 - ****)

石垣岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 21.2° 70.2° 21.6° 70.9° 23.5° 74.3° 25.8° 78.4° 28.3° 82.9° 30.4° 86.7° 32.0° 89.6° 31.8° 89.2° 30.7° 87.3° 28.7° 83.7° 25.8° 78.4° 22.7° 72.9°
最低气温 16.5° 61.7° 16.9° 62.4° 18.5° 65.3° 21.2° 70.2° 23.6° 74.5° 26.1° 79° 27.6° 81.7° 27.1° 80.8° 25.8° 78.4° 23.7° 74.7° 21.1° 70° 18.0° 64.4°
降水量 131mm 139mm 132mm 155mm 207mm 207mm 130mm 262mm 258mm 205mm 157mm 126mm

临近城市