JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫古岛  (冲绳)

21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
23° 73° 23° 73°
20° 68° 20° 68°
--% 阴,有小阵雨 70%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 一月 (星期六) 阴,有小阵雨 22° 71° 18° 64° 70%
24 一月 (星期天) 多云 20° 68° 17° 62° 30%
25 一月 (星期一) 晴间多云 22° 71° 17° 62° 10%
26 一月 (星期二) 晴间多云 23° 73° 18° 64° 10%
27 一月 (星期三) 多云 20° 68° 17° 62° 20%
28 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 20° 68° 17° 62° 50%
29 一月 (星期五) 阴,有零星阵雨 18° 64° 16° 60° 50%

月平均气象数据 (宫古岛 - ****)

宫古岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 20.4° 68.7° 20.9° 69.6° 22.7° 72.9° 25.1° 77.2° 27.5° 81.5° 29.9° 85.8° 31.6° 88.9° 31.2° 88.2° 30.0° 86° 27.8° 82° 25.0° 77° 22.0° 71.6°
最低气温 16.0° 60.8° 16.2° 61.2° 17.7° 63.9° 20.2° 68.4° 22.7° 72.9° 25.2° 77.4° 26.6° 79.9° 26.3° 79.3° 25.3° 77.5° 23.6° 74.5° 20.8° 69.4° 17.8° 64°
降水量 131mm 141mm 138mm 160mm 208mm 186mm 131mm 263mm 230mm 156mm 147mm 131mm

临近城市