JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久米岛  (冲绳)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期天)
32° 89° 32° 89°
26° 78° 26° 78°
--% 晴间多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
17 八月 (星期一) 晴间多云 33° 91° 27° 80° 10%
18 八月 (星期二) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 20%
19 八月 (星期三) 晴间多云 33° 91° 28° 82° 10%
20 八月 (星期四) 晴间多云 32° 89° 28° 82° 10%
21 八月 (星期五) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 10%
22 八月 (星期六) 阴,有零星阵雨 29° 84° 28° 82° 50%
23 八月 (星期天) 阴,有零星阵雨 29° 84° 29° 84° 50%

月平均气象数据 (久米岛 - ****)

久米岛

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 19.2° 66.6° 19.6° 67.3° 21.6° 70.9° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.3° 84.7° 31.7° 89.1° 31.5° 88.7° 30.2° 86.4° 27.6° 81.7° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低气温 14.1° 57.4° 14.5° 58.1° 16.2° 61.2° 18.9° 66° 21.6° 70.9° 24.7° 76.5° 26.5° 79.7° 26.1° 79° 24.9° 76.8° 22.8° 73° 19.8° 67.6° 16.1° 61°
降水量 139mm 145mm 202mm 195mm 265mm 264mm 119mm 182mm 218mm 138mm 123mm 122mm

临近城市