JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

名护  (冲绳)

10 三月 (星期三) 11 三月 (星期四)
23° 73° 23° 73°
16° 60° 16° 60°
晴间多云 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
12 三月 (星期五) 多云间晴 24° 75° 18° 64° 20%
13 三月 (星期六) 多云间晴 23° 73° 19° 66° 30%
14 三月 (星期天) 晴间多云 22° 71° 18° 64° 10%
15 三月 (星期一) 晴间多云 24° 75° 18° 64° 10%
16 三月 (星期二) 多云间晴 25° 77° 19° 66° 30%
17 三月 (星期三) 阴,有零星阵雨 22° 71° 17° 62° 50%
18 三月 (星期四) 晴间多云 22° 71° 16° 60° 30%

月平均气象数据 (名护 - ****)

名护

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 19.3° 66.7° 19.5° 67.1° 21.3° 70.3° 23.9° 75° 26.5° 79.7° 29.2° 84.6° 31.8° 89.2° 31.6° 88.9° 30.5° 86.9° 27.8° 82° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低气温 13.5° 56.3° 13.5° 56.3° 15.5° 59.9° 17.9° 64.2° 20.8° 69.4° 24.6° 76.3° 26.5° 79.7° 26.2° 79.2° 24.8° 76.6° 22.3° 72.1° 18.8° 65.8° 15.1° 59.2°
降水量 111mm 126mm 153mm 172mm 222mm 244mm 151mm 248mm 221mm 151mm 123mm 96mm

临近城市