JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

那霸  (冲绳)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期天)
32° 89° 32° 89°
27° 80° 27° 80°
--% 晴间多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
17 八月 (星期一) 晴间多云 33° 91° 27° 80° 10%
18 八月 (星期二) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 20%
19 八月 (星期三) 晴间多云 33° 91° 28° 82° 10%
20 八月 (星期四) 晴间多云 32° 89° 28° 82° 10%
21 八月 (星期五) 晴间多云 32° 89° 27° 80° 10%
22 八月 (星期六) 阴,有零星阵雨 32° 89° 27° 80° 50%
23 八月 (星期天) 阴,有零星阵雨 32° 89° 27° 80° 50%

月平均气象数据 (那霸 - ****)

那霸

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 19.5° 67.1° 19.8° 67.6° 21.7° 71.1° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 31.8° 89.2° 31.5° 88.7° 30.4° 86.7° 27.9° 82.2° 24.6° 76.3° 21.2° 70.2°
最低气温 14.6° 58.3° 14.8° 58.6° 16.5° 61.7° 19.0° 66.2° 21.8° 71.2° 24.8° 76.6° 26.8° 80.2° 26.6° 79.9° 25.5° 77.9° 23.1° 73.6° 19.9° 67.8° 16.3° 61.3°
降水量 107mm 120mm 161mm 166mm 232mm 247mm 141mm 241mm 261mm 153mm 110mm 103mm

临近城市