JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

福江  (长崎)

22 八月 (星期三) 23 八月 (星期四)
31° 88° 31° 87°
26° 79° 25° 77°
暴风雨 --% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
24 八月 (星期五) 多云 31° 87° 25° 77° 40%
25 八月 (星期六) 多云 33° 91° 27° 80° 40%
26 八月 (星期天) 多云间晴 32° 89° 27° 80° 30%
27 八月 (星期一) 多云间晴 33° 91° 27° 80° 30%
28 八月 (星期二) 晴,有零星阵雨 28° 82° 27° 80° 40%
29 八月 (星期三) 晴,有零星阵雨 28° 82° 27° 80° 40%
30 八月 (星期四) 阴,有零星阵雨 28° 82° 27° 80° 50%

月平均气象数据 (福江 - ****)

福江

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.6° 51.1° 11.5° 52.7° 14.4° 57.9° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 25.6° 78.1° 29.3° 84.7° 30.6° 87.1° 27.7° 81.9° 23.2° 73.8° 18.2° 64.8° 13.3° 55.9°
最低气温 3.9° 39° 4.2° 39.6° 6.5° 43.7° 10.3° 50.5° 14.5° 58.1° 18.7° 65.7° 23.4° 74.1° 24.0° 75.2° 20.7° 69.3° 15.3° 59.5° 10.2° 50.4° 5.7° 42.3°
降水量 99mm 106mm 184mm 237mm 244mm 318mm 314mm 235mm 285mm 109mm 120mm 87mm

临近城市