JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福江  (长崎)

23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
23° 73° 23° 73°
19° 66° 19° 66°
--% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 九月 (星期五) 多云 24° 75° 18° 64° 30%
26 九月 (星期六) 晴间多云 25° 77° 19° 66° 10%
27 九月 (星期天) 晴间多云 26° 78° 17° 62° 10%
28 九月 (星期一) 晴间多云 27° 80° 17° 62° 10%
29 九月 (星期二) 晴间多云 27° 80° 17° 62° 10%
30 九月 (星期三) 晴间多云 24° 75° 19° 66° 30%
01 十月 (星期四) 晴间多云 25° 77° 21° 69° 30%

月平均气象数据 (福江 - ****)

福江

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.6° 51.1° 11.5° 52.7° 14.4° 57.9° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 25.6° 78.1° 29.3° 84.7° 30.6° 87.1° 27.7° 81.9° 23.2° 73.8° 18.2° 64.8° 13.3° 55.9°
最低气温 3.9° 39° 4.2° 39.6° 6.5° 43.7° 10.3° 50.5° 14.5° 58.1° 18.7° 65.7° 23.4° 74.1° 24.0° 75.2° 20.7° 69.3° 15.3° 59.5° 10.2° 50.4° 5.7° 42.3°
降水量 99mm 106mm 184mm 237mm 244mm 318mm 314mm 235mm 285mm 109mm 120mm 87mm

临近城市