JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

敦贺  (福井)

07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
12° 53° 12° 53°
39° 39°
--% 阴转晴 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
09 三月 (星期二) 多云 16° 60° 37° 40%
10 三月 (星期三) 多云 48° 37° 40%
11 三月 (星期四) 晴间多云 14° 57° 33° 20%
12 三月 (星期五) 多云 14° 57° 39° 40%
13 三月 (星期六) 多云 14° 57° 41° 40%
14 三月 (星期天) 晴间多云 13° 55° 33° 30%
15 三月 (星期一) 晴间多云 17° 62° 41° 30%

月平均气象数据 (敦贺 - ****)

敦贺

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.5° 45.5° 8.0° 46.4° 11.6° 52.9° 17.6° 63.7° 22.0° 71.6° 25.3° 77.5° 29.4° 84.9° 31.5° 88.7° 27.3° 81.1° 21.7° 71.1° 16.2° 61.2° 10.7° 51.3°
最低气温 1.6° 34.9° 1.5° 34.7° 3.9° 39° 8.9° 48° 13.7° 56.7° 18.3° 64.9° 22.7° 72.9° 24.2° 75.6° 20.0° 68° 13.7° 56.7° 8.5° 47.3° 4.1° 39.4°
降水量 270mm 167mm 150mm 119mm 142mm 166mm 196mm 126mm 188mm 135mm 185mm 282mm

临近城市