JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井  (福井)

24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
25° 77° 25° 77°
20° 68° 20° 68°
--% 阴,有零星阵雨 60%
    最高气温 最低气温 降水概率
26 九月 (星期六) 阴,有零星阵雨 26° 78° 19° 66° 50%
27 九月 (星期天) 阴,有零星阵雨 24° 75° 18° 64° 50%
28 九月 (星期一) 多云 25° 77° 17° 62° 40%
29 九月 (星期二) 晴间多云 27° 80° 16° 60° 20%
30 九月 (星期三) 多云间晴 27° 80° 17° 62° 30%
01 十月 (星期四) 晴,有零星阵雨 30° 86° 18° 64° 40%
02 十月 (星期五) 晴,有零星阵雨 27° 80° 19° 66° 40%

月平均气象数据 (福井 - ****)

福井

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 6.5° 43.7° 7.4° 45.3° 11.5° 52.7° 18.1° 64.6° 22.7° 72.9° 26.0° 78.8° 29.7° 85.5° 31.8° 89.2° 27.3° 81.1° 21.6° 70.9° 15.7° 60.3° 9.9° 49.8°
最低气温 0.3° 32.5° 0.1° 32.2° 2.5° 36.5° 7.8° 46° 13.1° 55.6° 17.9° 64.2° 22.2° 72° 23.4° 74.1° 19.1° 66.4° 12.5° 54.5° 6.9° 44.4° 2.6° 36.7°
降水量 285mm 170mm 157mm 127mm 146mm 167mm 233mm 128mm 202mm 145mm 205mm 273mm

临近城市