JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

相川  (新潟)

26 一月 (星期天) 27 一月 (星期一)
44° 44°
33° 33°
多云 --% 多云 40%
    最高气温 最低气温 降水概率
28 一月 (星期二) 阴,有零星阵雨 44° 39° 50%
29 一月 (星期三) 阴,有零星阵雨 10° 50° 37° 50%
30 一月 (星期四) 阴,有零星阵雨 10° 50° 41° 50%
31 一月 (星期五) 阴,有零星阵雨 48° 39° 50%
01 二月 (星期六) 阴,有零星阵雨 46° 37° 50%
02 二月 (星期天) 阴,有小阵雨 44° 37° 50%
03 二月 (星期一) 阴,有零星阵雨 48° 35° 50%

月平均气象数据 (相川 - ****)

相川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 6.4° 43.5° 6.3° 43.3° 9.2° 48.6° 14.7° 58.5° 19.5° 67.1° 22.9° 73.2° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 25.5° 77.9° 20.2° 68.4° 14.7° 58.5° 9.7° 49.5°
最低气温 1.2° 34.2° 0.9° 33.6° 2.8° 37° 7.4° 45.3° 11.5° 52.7° 16.2° 61.2° 20.8° 69.4° 22.8° 73° 18.9° 66° 13.5° 56.3° 46.4° 3.9° 39°
降水量 127mm 92mm 92mm 88mm 107mm 129mm 172mm 125mm 142mm 125mm 157mm 150mm

临近城市