JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜  (岐阜)

10 三月 (星期三) 11 三月 (星期四)
17° 62° 17° 62°
41° 41°
晴间多云 --% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
12 三月 (星期五) 阴,有零星阵雨 17° 62° 10° 50° 50%
13 三月 (星期六) 阴,有零星阵雨 15° 59° 10° 50° 50%
14 三月 (星期天) 多云间晴 17° 62° 48° 30%
15 三月 (星期一) 晴间多云 20° 68° 44° 10%
16 三月 (星期二) 多云间晴 19° 66° 48° 30%
17 三月 (星期三) 晴,有零星阵雨 18° 64° 42° 40%
18 三月 (星期四) 晴间多云 17° 62° 39° 30%

月平均气象数据 (岐阜 - ****)

岐阜

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.8° 47.8° 10.0° 50° 13.7° 56.7° 19.8° 67.6° 24.2° 75.6° 27.4° 81.3° 31.0° 87.8° 33.0° 91.4° 28.8° 83.8° 23.1° 73.6° 17.2° 63° 11.6° 52.9°
最低气温 0.5° 32.9° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 9.3° 48.7° 14.2° 57.6° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.3° 75.7° 20.4° 68.7° 13.8° 56.8° 7.7° 45.9° 2.7° 36.9°
降水量 67mm 82mm 143mm 161mm 205mm 245mm 262mm 149mm 237mm 126mm 93mm 58mm

临近城市