JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

前桥  (群马)

27 十月 (星期二) 28 十月 (星期三)
19° 66° 19° 66°
10° 50° 10° 50°
多云间晴 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
29 十月 (星期四) 多云间晴 22° 71° 11° 51° 30%
30 十月 (星期五) 多云间晴 19° 66° 48° 30%
31 十月 (星期六) 晴间多云 18° 64° 44° 20%
01 十一月 (星期天) 多云间晴 18° 64° 42° 30%
02 十一月 (星期一) 多云 20° 68° 10° 50° 40%
03 十一月 (星期二) 晴间多云 17° 62° 48° 30%
04 十一月 (星期三) 晴间多云 18° 64° 46° 30%

月平均气象数据 (前桥 - ****)

前桥

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 8.8° 47.8° 9.4° 48.9° 12.9° 55.2° 19.0° 66.2° 23.5° 74.3° 26.2° 79.2° 29.7° 85.5° 31.3° 88.3° 26.7° 80.1° 21.2° 70.2° 16.0° 60.8° 11.4° 52.5°
最低气温 -0.8° 30.6° -0.4° 31.3° 2.6° 36.7° 8.0° 46.4° 13.1° 55.6° 17.5° 63.5° 21.4° 70.5° 22.6° 72.7° 18.9° 66° 12.5° 54.5° 6.5° 43.7° 1.7° 35.1°
降水量 26mm 32mm 62mm 78mm 102mm 145mm 197mm 202mm 221mm 116mm 45mm 23mm

临近城市