JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

陆奥  (青森)

30 五月 (星期六) 31 五月 (星期天)
25° 77° 23° 73°
10° 50° 48°
--% 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
01 六月 (星期一) 晴转多云 23° 73° 46° 30%
02 六月 (星期二) 多云 23° 73° 14° 57° 40%
03 六月 (星期三) 多云 24° 75° 14° 57° 40%
04 六月 (星期四) 多云间晴 23° 73° 14° 57° 30%
05 六月 (星期五) 多云间晴 25° 77° 15° 59° 30%
06 六月 (星期六) 晴间多云 23° 73° 11° 51° 30%
07 六月 (星期天) 晴间多云 17° 62° 12° 53° 30%

月平均气象数据 (陆奥 - ****)

陆奥

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.6° 34.9° 2.0° 35.6° 5.6° 42.1° 12.5° 54.5° 17.4° 63.3° 20.3° 68.5° 23.5° 74.3° 25.7° 78.3° 22.7° 72.9° 17.3° 63.1° 10.6° 51.1° 4.5° 40.1°
最低气温 -5.2° 22.6° -5.3° 22.5° -2.5° 27.5° 2.6° 36.7° 7.5° 45.5° 11.8° 53.2° 16.3° 61.3° 18.4° 65.1° 13.8° 56.8° 7.0° 44.6° 1.9° 35.4° -2.3° 27.9°
降水量 103mm 83mm 82mm 81mm 99mm 99mm 152mm 143mm 170mm 110mm 117mm 104mm

临近城市