JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

青森  (青森)

23 四月 (星期二) 24 四月 (星期三)
17° 63° 24° 75°
37° 46°
晴间多云 --% 晴转阴 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
25 四月 (星期四) 阴,有零星阵雨 18° 64° 10° 50° 50%
26 四月 (星期五) 阴,有小阵雨 14° 57° 48° 70%
27 四月 (星期六) 阴,有零星阵雨 12° 53° 44° 50%
28 四月 (星期天) 多云间晴 14° 57° 42° 30%
29 四月 (星期一) 多云间晴 15° 59° 42° 30%
30 四月 (星期二) 晴间多云 15° 59° 35° 30%
01 五月 (星期三) 晴间多云 16° 60° 39° 30%

月平均气象数据 (青森 - ****)

青森

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 1.6° 34.9° 2.3° 36.1° 6.3° 43.3° 13.5° 56.3° 18.4° 65.1° 21.7° 71.1° 25.4° 77.7° 27.7° 81.9° 24.0° 75.2° 18.0° 64.4° 10.9° 51.6° 4.6° 40.3°
最低气温 -3.9° 25° -3.7° 25.3° -1.3° 29.7° 3.7° 38.7° 8.9° 48° 13.5° 56.3° 18.0° 64.4° 19.8° 67.6° 15.1° 59.2° 8.6° 47.5° 3.0° 37.4° -1.4° 29.5°
降水量 145mm 111mm 70mm 63mm 81mm 76mm 117mm 123mm 123mm 104mm 138mm 151mm

临近城市