JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

根室  (北海道)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
18° 64° 18° 64°
15° 59° 15° 59°
--% 多云 30%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 九月 (星期三) 多云 18° 64° 14° 57° 30%
24 九月 (星期四) 多云间晴 18° 64° 12° 53° 20%
25 九月 (星期五) 多云 17° 62° 12° 53° 40%
26 九月 (星期六) 阴,有零星阵雨 19° 66° 14° 57° 50%
27 九月 (星期天) 阴,有零星阵雨 16° 60° 14° 57° 50%
28 九月 (星期一) 多云间晴 16° 60° 46° 30%
29 九月 (星期二) 晴间多云 19° 66° 44° 30%

月平均气象数据 (根室 - ****)

根室

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -1.1° 30° -1.6° 29.1° 1.6° 34.9° 7.2° 45° 11.5° 52.7° 14.4° 57.9° 17.9° 64.2° 20.8° 69.4° 18.8° 65.8° 14.4° 57.9° 8.3° 46.9° 2.1° 35.8°
最低气温 -6.9° 19.6° -7.6° 18.3° -4.3° 24.3° 0.4° 32.7° 4.1° 39.4° 7.7° 45.9° 11.5° 52.7° 14.7° 58.5° 13.1° 55.6° 8.2° 46.8° 1.9° 35.4° -3.6° 25.5°
降水量 36mm 23mm 53mm 67mm 102mm 91mm 122mm 121mm 167mm 106mm 85mm 50mm

临近城市