JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

留萌  (北海道)

21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
21° 69° 21° 69°
13° 55° 13° 55°
多云间晴 --% 多云间晴 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 九月 (星期三) 多云间晴 20° 68° 14° 57° 20%
24 九月 (星期四) 晴间多云 22° 71° 12° 53° 10%
25 九月 (星期五) 多云 20° 68° 11° 51° 40%
26 九月 (星期六) 阴,有零星阵雨 19° 66° 11° 51° 50%
27 九月 (星期天) 多云 19° 66° 11° 51° 30%
28 九月 (星期一) 晴间多云 19° 66° 10° 50° 30%
29 九月 (星期二) 晴间多云 22° 71° 10° 50° 30%

月平均气象数据 (留萌 - ****)

留萌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -1.3° 29.7° -0.8° 30.6° 2.8° 37° 9.4° 48.9° 14.8° 58.6° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 24.6° 76.3° 20.9° 69.6° 14.9° 58.8° 7.6° 45.7° 1.4° 34.5°
最低气温 -7.9° 17.8° -7.8° 18° -4.0° 24.8° 1.6° 34.9° 6.6° 43.9° 11.8° 53.2° 16.3° 61.3° 17.8° 64° 12.7° 54.9° 6.6° 43.9° 0.9° 33.6° -4.4° 24.1°
降水量 100mm 70mm 53mm 43mm 59mm 51mm 97mm 121mm 140mm 131mm 144mm 118mm

临近城市