JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


25° 77° / 16° 60°
--%

名古屋


29° 84° / 19° 66°
--%

金澤


26° 78° / 18° 64°
--%

長野


25° 77° / 14° 57°
--%

靜岡


26° 78° / 18° 64°
--%

富山


25° 77° / 17° 62°
--%

甲府


27° 80° / 15° 59°
--%

福井


26° 78° / 17° 62°
--%

岐阜


29° 84° / 19° 66°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  29 九月 (星期二) 30 九月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%
松本 (長野) 23° 73° 12° 53° --% 23° 73° 12° 53° 30%
飯田 (長野) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 30%
甲府 (山梨) 27° 80° 15° 59° --% 27° 80° 15° 59° 30%
河口湖 (山梨) 22° 71° 48° --% 22° 71° 48° 30%
靜岡 (靜岡) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 30%
網代 (靜岡) 23° 73° 17° 62° --% 23° 73° 17° 62° 30%
三島 (靜岡) 27° 80° 15° 59° --% 27° 80° 15° 59° 30%
濱松 (靜岡) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 30%
名古屋 (愛知) 29° 84° 19° 66° --% 29° 84° 19° 66° 20%
豐橋 (愛知) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 20%
岐阜 (岐阜) 29° 84° 19° 66° --% 29° 84° 19° 66° 30%
高山 (岐阜) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%
新潟 (新潟) 25° 77° 16° 60° --% 25° 77° 16° 60° 20%
長岡 (新潟) 25° 77° 15° 59° --% 25° 77° 15° 59° 20%
高田 (新潟) 25° 77° 16° 60° --% 25° 77° 16° 60° 20%
相川 (新潟) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 20%
富山 (富山) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 30%
伏木 (富山) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 30%
金澤 (石川) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 20%
輪島 (石川) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 20%
福井 (福井) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 20%
敦賀 (福井) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 20%