JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


25° 77° / 15° 59°
--%

名古屋


26° 79° / 19° 66°
--%

金澤


27° 81° / 17° 63°
--%

長野


28° 82° / 16° 61°
--%

靜岡


25° 77° / 19° 66°
--%

富山


27° 81° / 16° 61°
--%

甲府


27° 81° / 19° 66°
--%

福井


29° 84° / 17° 63°
--%

岐阜


27° 81° / 19° 66°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  28 五月 (星期一) 29 五月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 28° 82° 16° 61° --% 26° 78° 15° 59° 20%
松本 (長野) 28° 82° 15° 59° --% 26° 78° 13° 55° 20%
飯田 (長野) 26° 79° 14° 57° --% 23° 73° 15° 59° 20%
甲府 (山梨) 27° 81° 19° 66° --% 22° 71° 16° 60° 30%
河口湖 (山梨) 23° 73° 14° 57° --% 20° 68° 13° 55° 30%
靜岡 (靜岡) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 40%
網代 (靜岡) 25° 77° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 40%
三島 (靜岡) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 18° 64° 40%
濱松 (靜岡) 25° 77° 19° 66° --% 26° 78° 20° 68° 40%
名古屋 (愛知) 26° 79° 19° 66° --% 23° 73° 18° 64° 40%
豐橋 (愛知) 24° 75° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 40%
岐阜 (岐阜) 27° 81° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 30%
高山 (岐阜) 26° 79° 13° 55° --% 26° 78° 13° 55° 30%
新潟 (新潟) 25° 77° 15° 59° --% 26° 78° 16° 60° 30%
長岡 (新潟) 27° 81° 14° 57° --% 29° 84° 17° 62° 30%
高田 (新潟) 26° 79° 15° 59° --% 27° 80° 16° 60° 30%
相川 (新潟) 23° 73° 14° 57° --% 24° 75° 15° 59° 30%
富山 (富山) 27° 81° 16° 61° --% 26° 78° 17° 62° 30%
伏木 (富山) 25° 77° 16° 61° --% 25° 77° 17° 62° 30%
金澤 (石川) 27° 81° 17° 63° --% 26° 78° 17° 62° 30%
輪島 (石川) 27° 81° 13° 55° --% 25° 77° 15° 59° 30%
福井 (福井) 29° 84° 17° 63° --% 27° 80° 18° 64° 40%
敦賀 (福井) 27° 81° 19° 66° --% 25° 77° 20° 68° 40%